LUYỆN THI DEMO

Lưu ý: Phần DEMO chỉ xem cách vận hành, nội dung không được cập nhật thường xuyên.

1. Thời điểm nộp C/O theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Nhật Bản cho cơ quan hải quan để áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt là thời điểm nào?