Cấu trúc đề thi chứng chỉ Hải quan 2024 (update)

17/06/2024 Admin 0

Do bên trường HQ không công bố chi tiết tại định nghĩa về khó dễ, và cũng không công bố lý do chia ra lại nhưng tổng số câu trong mỗi lĩnh vực là không đổi. Vì vậy, có thể nhận định rằng việc thay đổi này không ảnh hưởng tới việc ôn thi.