Thay đổi mẫu chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải Quan từ 2023.

Thay đổi mẫu chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải Quan.

Căn cứ điều 3 TT 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 thì từ năm 2023 mẫu chứng chỉ sẽ được thêm số, ngày cấp CMND/CCCD và loại bỏ nội dung về địa chỉ hộ khẩu thường trú.

Đây là thay đổi phù hợp với tình hình hiện tại khi số hộ khẩu đã được loại bỏ và CCCD đã được tích hợp rất nhiều thông tin.

Mẫu mới:

Mẫu cũ: